Obchodné podmienky – práva a povinnosti klienta cestovnej agentúry MONADA s.r.o., reklamačný poriadok, storno podmienky, možnosti odstúpenia od zmluvy.

 

MONADA, s.r.o., Stromová 5277/4, 921 01 Piešťany
IČO: 36 218 618, DIČ: 2020168480, IČ DPH: SK2020168480

 

1. Vznik zmluvného vzťahu

1.1 Zmluvný vzťah medzi cestovnou agentúrou MONADA, s.r.o. (ďalej len CA MONADA, s.r.o.) a klientom (prípadne jeho splnomocneným zástupcom) vzniká na základe klientom podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu) potvrdenej CA MONADA, s.r.o., prípadne jej splnomocneným zástupcom.

1.2 Obsah zmluvy sa určuje podľa ponuky z virtuálneho katalógu na www.monada.sk, ponuky zostavenej na základe individuálnych požiadaviek klienta, dodatočných ponúk, týmito podmienkami a reklamačným poriadkom.

2. Ceny zájazdov (relaxačno-ozdravovacích pobytov)

2.1 Rozsah služieb zahrnutých v cene zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu) je uvedený pri každej cenovej ponuke z virtuálneho katalógu na www.monada.sk, ponuke zostavenej na základe individuálnych požiadaviek klienta, prípadne v inej propagačnej forme. Cena doplnkových služieb je uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu.
 

3. Platobné podmienky

3.1 CA MONADA, s.r.o. má právo na zaplatenie objednaných služieb pre ich poskytnutím.

3.2 CA MONADA, s.r.o. je oprávnená požadovať zálohu vo výške minimálne 50% z celkovej ceny zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu), vrátane doplnkových služieb. Táto záloha je splatná po obdržaní podpísanej zmluvy CA MONADA, s.r.o.

3.3 Doplatok musí byť uhradený najneskôr 21 dní pred nástupom na relaxačno-ozdravovací pobyt.

3.4 V prípade nedodržania termínov úhrady ceny zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu) klientom je CA MONADA, s.r.o. oprávnená mu tento zrušiť bez ďalšieho upozorňovania. Klient hradí náklady spojené so zrušením zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu), stornopoplatky.

3.5 Klient má právo na poskytnutie služieb len pri plnom zaplatení ceny zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu).
 

4. Práva a povinnosti klienta

K základným právam klienta patrí:

a) právo na riadne poskytnutie potvrdených služieb. Pokiaľ bez zavinenia CA MONADA, s.r.o. dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu

b) právo byť oboznámený so zmenami zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu), rozsahom služieb a ceny

c) právo zrušiť svoju účasť na zájazde (relaxačno-ozdravovacom pobyte) kedykoľvek pred začatím odstúpením od zmluvy za podmienok uvedených v článku 6 (stornopodmienky)

d) právo písomne oznámiť CA MONADA, s.r.o., že sa namiesto neho na zájazde relaxačno-ozdravovacom pobyte) zúčastní iná osoba v prípade, že súčasťou oznámenia je prehlásenie nového klienta, a že súhlasí s cestovnou zmluvou. Pôvodný a nový klient spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu) a poplatkov spojených s preknihovaním podľa článku 6 (stornopodmienky)

e) právo na reklamáciu v súlade s článkom 7 (reklamácie)

f) právo na ochranu dát, ktoré uvádza v cestovnej zmluve a v ďalších dokumentoch pred nepovolanými osobami
 

K základným povinnostiam klienta patrí:

a) uvádzať pravdivé údaje v cestovnej zmluve a predložiť doklady, ktoré CA MONADA, s.r.o. požaduje k zaisteniu zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu)

b) zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod dospelého účastníka a taktiež zaistiť sprievod u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje

c) zaplatiť cenu zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu) v súlade s článkom 2. týchto podmienok v termínoch podľa pokynov CA MONADA, s.r.o. a zaplatenie preukázať dokladom

d) dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto zrazu so všetkými dokladmi požadovanými podľa pokynov na zájazd (relaxačno-ozdravovací pobyt)

e) uhradiť škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení, kde čerpal služby podľa cestovnej zmluvy.
 

5. Zmeny dohodnutých služieb a ich právne následky, zrušenie zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu)

5.1 CA MONADA, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť zájazd (relaxačno-ozdravovací pobyt) v prípade, že nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov uvedený pri jednotlivých zájazdoch (relaxačno-ozdravovacích pobytoch). CA MONADA, s.r.o. je oprávnená v takomto prípade zrušiť zájazd (relaxačno-ozdravovací pobyt) najneskôr však 14 dní pred začatím zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu)

5.2 CA MONADA, s.r.o. je oprávnená robiť operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb v priebehu zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu), pokiaľ z vážnych dôvodov nie je možné zabezpečiť pôvodne dohodnutý program. V takomto prípade je CA MONADA, s.r.o. povinná zabezpečiť náhradný program a služby v kvalite a rozsahu pokiaľ možno zhodne s pôvodnými podmienkami. V prípade, že CA MONADA, s.r.o. zabezpečí ako náhradné plnenie služieb v inom hoteli rovnakej, alebo vyššej kategórie, sú ďalšie nároky klientov voči CA MONADA, s.r.o. vylúčené

5.3 CA MONADA, s.r.o. si vyhradzuje právo vecného i časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo mimoriadnych udalostí. V týchto prípadoch nemá klient právo na poskytnutie zľavy z ceny zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu) ani odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ sa klient nedostaví, má CA MONADA s.r.o. nárok na plnú úhradu ceny zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu).
 

6. Odstúpenie od zmluvy, stornopoplatky

6.1 Klient má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny, alebo zálohy na zájazd (relaxačno-ozdravovací pobyt) bez akýchkoľvek stornopoplatkov:
– pri zrušení zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu) CA MONADA, s.r.o.
– pri zmene termínu zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu) o viac ako 8 dní

6.2 Oznámenie o odstúpení od zmluvy klient môže písomnou formou odovzdať, prípadne zaslať doporučenou poštou na predajné miesto, kde si zájazd (relaxačno-ozdravovací pobyt) zakúpil.

6.3 Ak nie je dôvodom odstúpenia klienta od zmluvy porušenie povinností zo strany CA MONADA, s.r.o., alebo ak CA MONADA, s.r.o. odstúpi od zmluvy pred zahájením zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu) z dôvodov porušenia povinností klientom, je klient povinný zaplatiť CA MONADA, s.r.o. odstupné vo výške:
– základný režijný stornopoplatok 20 EUR (i v prípade zmeny mena) po podpísaní zmluvy s CA MONADA, s.r.o.
– 30% z celkovej ceny zájazdu od 20. do 14. dňa pred nástupom
– 50% z celkovej ceny zájazdu od 13. do 4. dňa pred nástupom
– 70% z celkovej ceny zájazdu od 3. dňa pred nástupom
– 100% z celkovej ceny zájazdu v deň nástupu na zájazd, pri nenastúpení na zájazd (relaxačno-ozdravovací pobyt)

6.4 CA MONADA, s.r.o. má právo odrátať stornopoplatok od zloženej zálohy, alebo zaplatenej celej ceny za zájazd (relaxačno-ozdravovací pobyt).

6.5 CA MONADA, s.r.o. môže pred nástupom na zájazd (relaxačno-ozdravovací pobyt) odstúpiť s okamžitou platnosťou od zmluvy v týchto prípadoch:
a) do dvoch týždňov pred začatím zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu) pri nesplnení podmienky minimálneho počtu osôb uvedeného v ponukovom liste, alebo v dodatočných podmienkach. Klient je obratom informovaný a ponúkne sa mu zmena zmluvy
b) bez stanovenia lehoty – okamžite v dôsledku tzv. vyššej moci, t.j. z príčin, ktorými CA MONADA, s.r.o. nemohla zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia. CA MONADA, s.r.o. má právo na úhradu doposiaľ poskytnutých služieb.

6.6 Ďalšie ustanovenia:

Stanovenou cenou sa rozumie predajná cena vrátane všetkých účastníkom zakúpených doplnkových služieb. Stanovená cena nezahrňuje zvláštne zľavy poskytované CA MONADA, s.r.o.

6.7 Skutočne vzniknutými nákladmi sa rozumejú prevádzkové náklady CA MONADA, s.r.o. a zmluvne dojednané, alebo právnym predpisom stanovené náhrady dodávateľom služieb.

6.8 Pri určení počtu dní pre výpočet stornopoplatku sa do daného počtu dní započítava i deň, kedy nastali účinky odstúpenia od zmluvy.

6.9 Dodatočné zmeny v zaknihovaní na prianie klienta:
V prípade zmeny mena, termínu, prípadne zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu) pokiaľ je to možné, účtuje CA MONADA, s.r.o. poplatok:
– od potvrdenia zmluvy do 15. dňa pred odchodom 20 EUR
– od 14. dňa pred odchodom sa zmena knihovania považuje ako zrušenie zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu) a postupuje sa podľa uvedených stornovacích podmienok.

 

7. Reklamácie, zodpovednosť za škody

V prípade, že rozsah poskytnutých služieb je nižší než bolo vopred potvrdené v zmluve, vzniká klientovi právo na reklamáciu. Svoje nároky z reklamácie musí klient uplatniť v CA MONADA, s.r.o.  písomne bez zbytočného odkladania, najneskôr do 60 dní od skončenia zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu), inak právo na reklamáciu zaniká. Klient je povinný všetky svoje výhrady oznámiť písomne v mieste vzniku oprávnenej osobe CA MONADA, s.r.o., prípadne vedúcemu prevádzky, ktorá poskytuje služby, alebo inému zodpovednému pracovníkovi tak, aby mohla byť uskutočnená náprava na mieste. V prípade, že klient z vlastnej viny na nedostatok nepoukáže, nemá nárok na zľavu. Pokiaľ sa nedostatok nepodarí odstrániť, spíše oprávnená osoba CA MONADA, s.r.o., prípadne iný zodpovedný pracovník s klientom reklamačný protokol. V prípade, že nie je nutné reklamáciu vyriešiť na mieste podpíše oprávnená osoba klientovi prevzatie reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je klient povinný predložiť pri reklamácii. Na oneskorené a nedoložené reklamácie sa nebude brať ohľad.
CA MONADA, s.r.o. neručí za úroveň cudzích služieb pri akciách, ktoré si klient objedná priamo na mieste u neoprávnenej osoby, v hoteli, alebo inej organizácii.
Za predmet reklamácie sa nepovažujú škody a majetkové ujmy vzniknuté klientovi, ktoré sú predmetom úpravy poistného kryté poisťovňou na základe poistnej zmluvy, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

Ak príde k okolnostiam, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CA MONADA, s.r.o., alebo k okolnostiam zo strany klienta na základe ktorých klient úplne alebo z časti nevyužije objednané, zaplatené a CA MONADA, s.r.o. zabezpečené služby, nevzniká klientovi nárok na úhradu, alebo zľavu z ceny týchto služieb.

CA MONADA, s.r.o. nezodpovedá za škodu, pokiaľ bola spôsobená klientom, treťou osobou, ktorá nie je spojená so zabezpečením zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu), alebo neodvrátiteľnou udalosťou, ktorej nemohlo byť zabránené ani pri vynaložení maximálneho úsilia, ktoré je možné požadovať.
 

8. Poistenie klienta

V cene zájazdu nie je zarátané poistenie, ako napr. zodpovednosť za škodu, stornopoplatky.
 

9. Ďalšie ustanovenia

Platnosť týchto podmienok sa vzťahuje na služby poskytované CA MONADA, s.r.o. len vtedy, ak nie je CA MONADA, s.r.o. stanovený, alebo vopred dojednaný rozsah vzájomných práv a povinnosti inak, a to vždy písomnou formou. Klienti potvrdzujú podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu), že sú im Všeobecné podmienky známe, rozumeli im, súhlasia s nimi a v plnom rozsahu ich prijímajú. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v ponuke z virtuálneho katalógu na www.monada.sk o službách a cenách odpovedajú informáciám známym v čase zaslania ponuky a CA MONADA, s.r.o. si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o obstaraní zájazdu (relaxačno-ozdravovacieho pobytu) s klientom.
 

10. Ochrana osobných údajov
Klient podpisom zmluvy súhlasí, aby jeho osobné údaje uvedené v zmluve spracovala CA MONADA, s.r.o. so sídlom Stromová 5277/4, 921 01 Piešťany v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. Tento súhlas udeľuje až do doby jeho písomného odvolania. Podpisom zmluvy súhlasí aj menom všetkých osôb uvedených v zmluve.