Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Klienti v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „nariadenie“)
a platného zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) poskytujú cestovnej agentúre CA MONADA, s.r.o., Stromová 5277/4, 921 01  Piešťany, IČO: 36 218 618, DIČ: 2020168480, IČ DPH: SK2020168480 (ďalej len „CA MONADA, s.r.o.“) osobné údaje na účel uzavretia zmluvy o zájazde (relaxačno-ozdravovacom pobyte) s CA MONADA, s.r.o. (ďalej len „zmluva“), plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok zmluvy, spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami.

CA MONADA, s.r.o. poskytne údaje klienta uvedeným príjemcom: ubytovacím zariadeniam, spolupracujúcim tretím stranám (iným poskytovateľom služieb), Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva CA MONADA, s.r.o. zo zákona. CA MONADA, s.r.o. postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi klienta v súlade s ustanoveniami nariadenia a zákona. Klient je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať CA MONADA, s.r.o. o ich zmene. V prípade, ak klient neposkytne CA MONADA, s.r.o. osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude CA MONADA, s.r.o. spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Cestujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané, má právo od CA MONADA, s.r.o. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Cestujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov.

Ak sa cestujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s nariadením alebo zákonom, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže cestujúci adresovať zodpovednej osobe CA MONADA, s.r.o.
 

Spracovanie osobných údajov osôb zúčastnených na zájazde (relaxačno-ozdravovacom pobyte).

CA MONADA, s.r.o. týmto osobám uvedeným na zmluve (ďalej aj „dotknutá osoba“) oznamuje, že v zmysle zákona spracúva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy a zmluvných povinností vyplývajúcich ich zo zmluvy. Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením zmluvy nie je CA MONADA, s.r.o. povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich CA MONADA, s.r.o. zo zmluvy.

CA MONADA, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu, v akom boli poskytnuté a zaznamenané do zmluvy a to: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia).

Osobné údaje uchováva CA MONADA, s.r.o. na dobu neurčitú za účelom archivácie, marketingu (zasielania ponukových katalógov na novú sezónu), za účelom vedenia vlastnej evidencie.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, CA MONADA, s.r.o. ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi) alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.) zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.

CA MONADA, s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa §78 ods. 8. zákona.
 

Práva osôb zúčastnených na zájazde (relaxačno-ozdravovacom pobyte) v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

1. Každá dotknutá osoba má právo získať od CA MONADA, s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak CA MONADA, s.r.o. takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o; účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté; dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od CA MONADA, s.r.o. opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podľa § 100 zákona); zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona; v týchto prípadoch poskytne CA MONADA, s.r.o. dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

2. Dotknutá osoba má právo na to, aby CA MONADA, s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

3. Dotknutá osoba má právo na to, aby CA MONADA, s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. CK je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa predchádzajúcej vety, ak sú zároveň splnené podmienky na takýto výmaz podľa ust. § 23 ods. 2 a 4 zákona.

4. Dotknutá osoba má právo na to, aby CA MONADA, s.r.o. obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak:

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho CA MONADA, s.r.o. overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) CA MONADA, s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane CA MONADA, s.r.o. prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 

5. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku okrem uchovávania môže osobné údaje CA MONADA, s.r.o. spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa takto obmedzí je CA MONADA, s.r.o. povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 

6. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla CA MONADA, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm.

a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 

7. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Predchádzajúca veta sa neuplatní ak:

a) je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a CA MONADA, s.r.o.,

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 

8. CA MONADA, s.r.o. je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie chrany

osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie o kontaktných údajoch zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií; opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov; opis opatrení prijatých alebo navrhovaných CA MONADA, s.r.o. na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.

Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku nie je CA MONADA, s.r.o. povinná vykonať ak,

a) CA MONADA, s.r.o. prijala primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnila ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,

b) CA MONADA, s.r.o. prijala následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv

dotknutej osoby

c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; CA MONADA, s.r.o. je povinná informovať verejnosť alebo

prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.
 

9. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak takýto súhlas poskytla), ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
 

10. V prípadoch ak zmluvu uzatvorila v mene ostatných cestujúcich iná osoba ( člen rodiny, zákonný zástupca, poverená osoba a pod.), CA MONADA, s.r.o. je povinná dotknutej osobe poskytnúť informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov. CA MONADA, s.r.o. je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa bodov 1. – 10. predchádzajúceho odseku do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže CA MONADA, s.r.o. v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. CA MONADA, s.r.o. je povinná informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, CA MONADA, s.r.o. poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.


Prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov - identifikačné údaje cestovnej agentúry:

CA MONADA, s.r.o., Stromová 5277/4, 921 01 Piešťany
IČO: 36 218 618, DIČ: 2020168480, IČ DPH: SK2020168480
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava vl. č.: 10066/T, odd.: Sro

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
konateľ: Miroslav Polák, e-mail: polak@monada.sk

Vaše osobné údaje prijíma:  CA MONADA, s.r.o.